Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


№ 1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №1 (2009) - завантажитиТеорія і методологія
Історія
Критика
Архів
Рецензії
Про авторівТеорія і методологія
Theory and Methodology

Шліпченко Світлана
Shlipchenko Svitlana
Деякі міркування з приводу есея Алоїза Ріґля "До питання про теперішній культ пам'ятників..."
"An Inquiry into the Nature of the Modern Cult of Monuments": Alois Riegl and His Essay Today
с. 7

Історія
History

Забашта Ростислав
Zabashta Rostyslav
До питання атрибуції бушанського наскельного рельєфу (аналіз обрамленої таблиці з написом)
To the Question of Busha's Rock Relief Attributes (the Analysis of the Superscription on a Framed Table)
с. 17
Генералюк Леся
Generalyuk Lesya
Символіко-алегоричний концептуалізм Т. Шевченка: інтроспективна серія "Телемах - Діоген"
Symbolic and Allegoric Conceptualism of Taras Shevchenko's Works: Telemachus and Diogenes Introspective Series
с. 31
Казанцева Тетяна
Kazantseva Tetyana
Майоліка на фасадах львівських споруд у стилі "піттореск": типологічний та композиційний аналіз
Majolica on Lviv Building Facades in the "Picturesque" Style: the Typological and Compositional Analysis
с. 51
Скляренко Галина
Sklyarenko Halyna
Українське мистецтво другої половини XX століття: регіональні проблеми і загальний контекст (частина перша)
Ukrainian Art in the Second Half of the 20th Century: Local Issues and General Context (Part I)
с. 67

Критика
Critics

Чегусова Зоя, Печенюк Таміла
Chehusova Zoya, Pechenyuk Tamila
Художній текстиль як складова національно-культурного простору (про Першу та Другу всеукраїнські трієнале художнього текстилю)
Art Textile as a Part of National and Cultural Space (About First and Second Ukrainian Triennials of Art Textile)
с. 79
Печенюк Таміла
Pechenyuk Tamila
Шаліли, шаліємо, чи будемо шаліти далі? (До питання новацій у сучасному художньому текстилі)
Were Mad, Are Mad or Will be Mad in the Future? (About the Innovations in Modern Art Textile)
с. 100
Кусько Галина
Kusko Halyna
Сучасний український текстиль: еволюція, досвід, перспективи
Modern Ukrainian Textile: Evolution, Experience, Perspective
с. 113

Архів
Archives

Новійчук Валентина
Noviychuk Valentyna
Автобіографічні спогади Григорія Світлицького
The Autobiographical Recollections of Hryhoryi Svitlytsky
с. 118
Білокінь Сергій
Bilokin' Serhiy
Автобіографія Федора Ернста початку 1930-х років
Fedir Ernst's Autobiography of the Early 1930s
с. 135

Рецензії
Reviews

Галенко Олександр
Halenko Oleksandr
Рец.: Козак Мамай: феномен одного образу та спроба прочитання його культурного "ідентифікаційного" коду / автор вступ. ст. С. Бушак ; упоряд. каталогу В. та I. Сахаруки ; наук. ред. Р. Забашта. - [К.] : Родовід : Оранта, [2008]. - 304 с. : іл.
Review: Kozak Mamay: Phenomenon of the Image and an Attempt of Interpretation of Its Cultural Identification Code / author of research S. Bushak ; compliers V. Sakharuk and І. Sakharuk ; scientific editor R. Zabashta. - Kyiv, 2008. - 304 р.
с. 151

Про авторів
Information About Authors

Про авторів
Information About Authors
с. 159