Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №3 (2009) - завантажитиФілософія мистецтва
Історія
Архів
Рецензії та огляди
Про авторівФілософія мистецтва
Philosophy of Arts

Шлiпчeнкo Світлана
Shlipchenko Svitlana
Чари й парадокси історицизму
Charms and Paradoxes of Historicism
с. 7

Історія
History

Забашта Рocтиcлав
Zabashta Rostyslav
Скульптура слов'ян-язичників і художня традиція античного світу (до проблеми історико-культурної сув'язі)
Slav-paganish Sculpture and the Antic World Traditions (within a Problem of Historic-Cultural Unity)
с. 20
Гротовський Пйотр Лукаш
Grotowski Piotr Lukash
Стінопис нави церкви св. Онуфрія в Посаді Риботицькій (вступні зауваги)
The Nave's Paintings in the Saint Onuphrios Church in Posada Rybotycka (Preliminary Observations)
с. 40
Казанцева Тетяна
Kazantseva Tetyana
Архітектурна майоліка львівської сецесії. Аналіз типології, стилістики та композиції на базі натурних досліджень
Architectural Majolica of Lviv "Secession" Style. The Typological, Stylistic and Compositional Analyze on the Base of Natural Investigations
с. 70
Шамрук Алла
Shamruk Alla
Стильові напрямки в архітектурі Білорусі 1920-1930-х років
Style Directions in Byelorussian Architecture of 1920-1930 years
с. 93

Архів
Archives

Білокінь Сергій
Bilokin' Serhiy
Нові матеріали до біографії Данила Щербаківського
The New Facts to the Danylo Shcherbakivskiy's Biography
с. 98
Горбатюк Василь, Забашта Ростислав
Gorbatyuk Vassyl, Zabashta Rostyslav
До життєпису Костя Широцького (липень 1918 - вересень 1919 рр.)
Zabashta Rostyslav. To the Kost Shyrotskiy Byography (July 1918 - September 1919)
с. 122
Білокінь Сергій
Bilokin' Serhiy
Відгук C. Таранушенка на текст М. Кожина про дерев'яні українські церкви
Stepan Taranushenko's Notes to the M. Kojyn Text about Wooden Churches
с. 135

Рецензії та огляди
Reviews and Critics

Чурлу Мамут
Churlu Mamut
Рец.: Терминологический словарь крымскотатарского декоративно-прикладного искусства / Нурия Акчурина- Муфтиева ; [науч. ред. М. Селивачёв]. - Симферополь : [Крымучпедгиз], 2007. - 120 с. - Библиогр.: с. 115-118 (64 названия)
Review: Dictionary of Crimea Tatar Decorative Arts Terminology. Nuria Akchurina-Muftieva; Simferopol, 2007. - 120 p. Bibliography: p. 115-118 (64 names)
с. 137
Петренко Людмила
Petrenko Lyudmila
Рец.: Терминологический словарь крымскотатарского декоративно-прикладного искусства / Нурия Акчурина-Муфтиева ; [науч. ред. М. Селивачёв]. - Симферополь : [Крымучпедгиз], 2007. - 120 с. - Библиогр.: с. 115-118 (64 названия)
Review: Dictionary of Crimea Tatar Decorative Arts Terminology. Nuria Akchurina-Muftieva; Simferopol, 2007. - 120 p., Bibliography; p. 115-118 (64 names)
с. 142
Ламонова Оксана
Lamonova Oxana
Огляд: Васильев В. А. Алексей Афанасьевич Кокель: 1880-1956 : Жизнь и творчество / В. А. Васильев ; [науч. ред. В. И. Ковтун]. - 2-е изд., испр. и доп. - Чебоксары : [Б. и.], - 2009. - 335 с.
Critics: Vassyliev V. A. Aleksiy Aphanas'evych Kokel: 1880-1956: 145 Life and Creative Work / v. A. vassyliev. The 2 nd Edition corrected and completed. - Cheboksary, 2009. - 335 p
с. 143

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 145