Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №4 (2009) - завантажитиІсторія
Теорія і методологія
Сучасність
Постаті
Архіви
Огляди. Рецензії
Інформація про авторівІсторія
History

Штрифанова Катерина
Shtryfanova Kateryna
Модальність і тональність у фантазії для лютні XVI століття
Modality and tonality in the fantasy for lute of the 16th century
с. 7
Мисько-Пасічник Роксоляна
Мysko-Pasichnyk Roksolana
Жанрові пріорітети музичної публіцистики Василя Барвінського
Genre priorities of musical publicism of Vasil' Barvinskiy
с. 22
Василик Світлана
Vasylyk Svitlana
Українська музична нумізматика
Ukrainian musical numismatics
с. 26

Теорія і методологія
Theory and methodology

Мозговий Микола
Mozgovyy Mykola
Деякі параметри взаємодії масового мистецтва і публіки
Esthetic-cultural parameters of co-operation of mass art and public
с. 34
Кушнірук Ольга
Kushniruk Olga
Рефлексія національного в музичному дискурсі
Reflexion of nationalism in music discourse
с. 43
Корчинський Мирослав
Korchynskyy Myroslav
Академічне сопілкарство - предмет мистецтва і науки
Academic playing the pan-pipe - article of art and science
с. 48
Ганудельова Надія
Ganudelyova Hadiya
Аерофони в контексті розвитку світових класифікацій та систематик музичних інструментів
Aerofony in the context of development of world classifications and systematik of musical instruments
с. 54

Сучасність
Modernity

Шегда Лідія
Shegda Lidiya
Кантати для дітей Лесі Дичко: основні стилістичні особливості
Cantatas for the children of Lesya Dychko: basic stylistic features
с. 63
Загайкевич Марія
Zagaykevych Mariya
Микола Гоголь і балетна творчість українських композиторів
Mykola Gogol' and ballet creation of the Ukrainian composers
с. 68
Гумен Олександра
Humen Oleksandra
В. Кікта. Концертна симфонія для арфи з оркестром "Фрески Софії Київської"
V. Kikta. Concert symphony for harp with orchestra "Wall-painting of Sophia Kievskaya"
с. 74
Зінич Олена
Zinych Olena
Мова пластики в сучасному французькому балетному (пластичному) театрі: метаморфози форм руху
The language of plastics in the contemporary French ballet (plastic) theatre: the metamorphoses of the forms of movement
с. 80
Козаченко Аліна
Kozachenko Alina
Особливості виконання романсу М. Глінки "Я помню чудное мгновенье" в інтерпретаціях Сергія Лемешева та Сергія Бортника
Features of implementation of romance "I remember a wonderful instant" of М. Glinka in interpretations of Sergey Lemeshev and Sergey Bortnik
с. 90
Атаманчук Володимир
Atamanchuk Volodymyr
Орнаментика в музично-інструментальній традиції гуцулів
Ornamentika in music-instrumental tradition of gutsuls
с. 95
Бойко Олексій
Boiko Oleksiy
World music: економічні, політичні та соціокультурні передумови розвитку етнічних тенденцій у сучасній популярній музиці
World music: the economical, political and socio-cultural preconditions of modern popular music
с. 106

Постаті
Prominent Figures

Димченко Станіслав
Dymchenko Stanislav
Історична спадщина Миколи Гордійчука та її значення для вивчення історії української музики в контексті світової культури
Historical legacy of Mykola Gordiychuk and his value for study of history Ukrainian musics in context of world culture
с. 112
Безручко Олександр
Bezruchko Olexandr
Віктор Івченко: шлях у кінопедагогіку
Victor Ivchenko: a way to the cinema pedagogics
с. 117

Архіви
Archives

Литвиненко Алла
Lytvynenko Alla
"Музикальний календарь" А. Габриловича як культурне явище і цінне джерело інформації
"Musical calendar" of A. Gabrylovych's as cultural phenomenon and information
с. 124
Дутчак Галина
Dutchak Halyna
"В чому ж причина цієї фактичної денаціоналізації українського театрального мистецтва?"
"What is the reason of this actual denationalization of the Ukrainian dramatic art?"
с. 130

Огляди. Рецензії
Surveys. Reviews

Фрайт Оксана
Frayt Oksana
Дослідження українського музикознавця про міжнародну фортепіанну школу
Research of the Ukrainian musicologist about international piano school
с. 138
Горевалов Сергій
Gorevalov Serhij
Безручко О. В. Педагогічний метод О. П. Довженка
Oleksandr Bezruchko about the pedagogical method of Oleksandr Dovzhenko
с. 141

Інформація про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 143