Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1-2, 3-4




"Студії мистецтвознавчі" №3-4 (2013) - завантажити



Теорія та методологія
Історія
Сучасність
Постаті
Архіви
Рецензії
Про авторів



Теорія та методологія
Theory and methodology

Азарова Антоніна
Azarova Antonina
Жанр думки в музичному мистецтві
The Genre of Dumka in the Musical Art
с. 8
Костюк Христина
Kostiuk Khrystyna
Екранні мистецтва як засіб формування сучасної міфологічної свідомості
Screen arts as the Means of the Formation of Modern Mythological consciousness
с. 14

Історія
History

Сиротинська Наталя
Syrotynska Natalya
Сакральна гимнографія і давня українська література
Sacred Hymnography and ancient Ukrainian Literature
с. 23
Паламарчук Катерина
Palamarchuk Kateryna
Німецька меса Франца Бюлера "Пісня-проповідь" у католицькій богослужбовій музиці Австрії в другій половині XVIII - на початку XIX століття
German Mass of Frants Biuller "song-sermon" in the catholic Liturgy Music of austria in the second half of the XVIIIth - the beginning of the XlXth centuries
с. 31
Засадна Ольга
Zasadna Olha
Літургія Порфирія Демуцького (1922): стилістика в контексті ідеї загальнонародного співу в церкві
"Liturgy" of Porfyrii Demutsky (1922): the Stylistics in the Context of the Idea of General singing in the church
с. 44
Волошенюк Оксана
Volosheniuk Oksana
Кінохроніка 1940-1945 років: динаміка стилю
The Newsreel of 1940s-1945th: the Dynamics of Style
с. 51
Кульчинська Леся
Kulchynska Lesya
Радянський кінематограф постсталінського періоду як засіб урегулювання соціальних проблем
Soviet cinema of Post-stalinist Period as the Means of the settlement of social Problems
с. 63
Дмитрик Олена
Dmytryk Olena
Світ відчуттів: гаптична візуальність у фільмах "Крила" і "Короткі зустрічі
The World of Sensations: Haptic Visuality in the "Wings" and "Brief Encounters" films
с. 68
Погребняк Галина
Pohrebnyak Halyna
Авторські фільми на кіно- й телеекрані. Шлях до глядача
The authors' Films on the Film- and Television screen. The Way to the audience
с. 75

Сучасність
Modernity

Маскович Тетяна
Maskovych Tetyana
Канонічний жанровий пласт у творчості Ганни Гаврилець:"Херувимська"
The Canonical Genre Layer in the Works of Hanna Havrylets: "cherubim song"
с. 84
Друзюк Анастасія
Druziuk Anastasiya
Колискові пісні Східної Волині (за матеріалами експедиційних записів)
The Lullabies of Eastern volyn (According to the Materials of the Newest expeditionary Recordings)
с. 91
Ярмолинська Вероніка
Yarmolynska Veronika
Сценографія Білорусі початку XXI століття: феномен особистості художника
The Scenography of Bilorus at the beginning of the XXIst century: the Phenomenon of the artist's Personality
с. 102

Постаті
Figures

Барабан Леонід,
Дятчук Валентина
Baraban Leonid,
Dyatchuk Valentyna
Михайло Стельмах: п'єси, факти, сцена
Mykhailo Stelmakh: Plays, Facts, Stage
с. 107
Безручко Олександр
Bezruchko Oleksandr
Артур Войтецький: видатний український кінорежисер і педагог екранних мистецтв
Arthur Voitetskyi: Prominent Ukrainian Film Director and Pedagogue of screen arts
с. 120
Зінич Олена
Zinych Olena
Серж Лифар - хореограф і хореолог: аспекти взаємодії музики і танцю
Serge Lifar as the Choreographer and Choreologist: The aspects of the Interaction of Music and Dance
с. 127
Хай Михайло
Khai Mykhailo
Микола Будник - музичний майстер та імпровізатор
CMykola Budnyk - the Musical Master and Improvisator
с. 137

Архіви
Archives

Граб Уляна
Hrab Ulyana
Олександр Кошиць в епістолярному дуеті Павла Маценка та Мирослава Антоновича
Oleksandr Koshyts in the epistolary Duet of Pavlo Matsenko and Myroslav antonovych
с. 150
Гайдай Михайло
Haidai Mykhailo
Українські народні мелодії в невиданих записах М. Лисенка
Ukrainian Folk Melodies in the Unpublished Recordings of M. Lysenko
с. 160
Гайдай Михайло
Haidai Mykhailo
Микола Олексійович Грінченко (1888-1942)
Mykola Oleksiiovych Hrinchenko (1888-1942)
с. 173

Рецензії
Reviews

Сиротинська Наталя
Syrotynska Natalya
Ясіновський Ю. Візантійська гимнографія і церковна монодія в українській рецепції ранньомодерного часу / Ю. Ясіновський. - Л., 2011. - 468 с.
Review: Yasinovskyi Yu. The Byzantine Hymnography and Church Monody in Ukrainian Reception of Early Modern Period / Yu. Yasinovskyi. - Lviv, 2011. - 468 pp.
с. 178
Німилович Олександра
Nimylovych Oleksandra
Грица С. Леся Дичко в житті і творчості / Софія Грица. - Дрогобич : Посвіт, 2012. - 271 с.
Review: Hrytsa S. Lesya Dychko in Life and Works / Sofiya Hrytsa. - Drohobych, Posvit, 2012. - 271 pp.
с. 181
Азарова Антоніна
Azarova Antonina
Науковий вісник Національної музичної академії ім. П. І. Чайковського. Вип. 101 : Зі спадщини майстрів. Кн. 2 : До 100-річчя Київ. консерваторії - НМАУ ім. П. І. Чайковського / ред.-упоряд. К. І. Шамаєва. - К., 2013. - 496 с.
Review: The Scientific Herald of the Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music. Issue 101: From the Heritage of the Masters. Book 2: On the Occasion of the 100th Anniversary of Kyiv Academy of Music - Ukrainian National Tchaikovsky academy of Music / the editor-compiler K. I. Shamaeva. - Kyiv, 2013. - 496 pp.
с. 185
Росляк Роман
Roslyak Roman
Відчути подих високого мистецтва (рецензія на фільм "Віра, любов і надії Віри Любимової")
Review: To Feel the Breath of High Art (The Review to the Film "Faith, Love and Hopes of Vira Liubymova")
с. 187

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 192