Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


№ 1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №1 (2014) - завантажитиТеорія та методологія
Історія
Сучасність
Архіви
Постаті
Рецензії
Про авторівТеорія та методологія
Theory and Methodology

Загнітко Катерина
Zahnitko Kateryna
Класифікація ладової належності західної монодії на ранньому етапі розвитку
Modal System Classification of the Western Monody at an Early Stage of its Development
с. 8
Міщенко Іван
Mishchenko Ivan
Великі групи знаків (0Ш?і?) та їх місце в калофонічній стихирі Преображення "npoTunwv Tqv 'AvaaTaaiv"
Large Groups of Signs (Geaeig) and Their Role in the Kalophonic sticheron Transfiguration npownuv Tqv 'Avaoraoiv
с. 14
Качмар Марія
Kachmar Mariya
До питання теоретичного аналізу української церковної монодії (на прикладі величання "Архангельський глас")
Archangelskyy Glas: On the Issue of the Theoretical Analysis of Ukrainian Church Monody (By Way of Example of the Song of Praise Archangelical Voice)
с. 29
Горбунова Ірина
Horbunova Iryna
Особливості виконання фортепіанних творів Клода Дебюссі на прикладі прелюдії "Ворота Альгамбри" (порівняльний аналіз трьох інтерпретацій мініатюри)
Performance Features of the Piano Works of Claude Debussy on the Example of the Prelude Gate to the Alhambra (a comparative analysis of Three Interpetations of the Miniature)
с. 35
Шаповал Олександра
Shapoval Oleksandra
Конструювання віртуального образу в анімації: традиції та новаторство
Designing a virtual Image in the Animation: Tradition and Innovation
с. 43

Історія
History

Волошенюк Оксана
Voloshenyuk Oksana
"Симфонія Донбасу" - перший український звуковий документальний фільм: історична реконструкція
Symphony of the Donbass - the First Ukrainian Sound Documentary: A Historical Reconstruction
с. 55
Дорошенко Андрій
Doroshenko Andriy
Образ війни в українському кінодокументі 1920-х років
An Image of War in Ukrainian Film Chronicles of the 1920s
с. 61
Шульгіна Анастасія
Shulhina Anastasiya
Перші українські кінооператори. Творчий тандем Микола Топчій - Іван Кавалерідзе
Ukrainian Pioneer Camera Operators. A Creative Duo of Mykola Topchiy and Ivan Kavaleridze)
с. 45
Батанов Віктор
Batanov Viktor
Універсальність музичного професіоналізму у ХХ столітті та діяльність Ейтора Вілла-Лобоса
Universality of Musical Professionalism in the XXth century and the Activities of Heitor Villa-Lobos
с. 76

Сучасність
Modernity

Шегда Лідія
Shehda Lidiya
Хорова музика Богдани Фільц: до проблеми комунікативності національних традицій у ситуації постмодернізму
Choral Music of Bohdana Filtz: To the Problem of Communicativeness of National Traditions in Postmodernism
с. 82
Маскович Тетяна
Maskovych Tetyana
Особливості виконання фольклорних творів Мирослава Скорика
Peculiarities of Execution of the Myroslav Skoryk Folkloric Works
с. 87

Архіви
Archives

Жулковський Богдан
Zhulkovskyi Bohdan
Кондаки в тріодях Київської митрополії доби єрусалимського типікону (самогласні, самоподобні, подобні)
Kontakia in the Triodia of Kyiv Metropolia during the Times of Jerusalem Typikon (Idiomela, Automela, Prosomoia)
с. 101
Кравченко Анастасія
Kravchenko Anastasiya
Музично-театральна справа в Житомирі (кінець ХІХ - початок ХХ століття)
Musical and Theatre Business in Zhytomyr (Late XlXth - Early XXth Centuries)
с. 116
Василик Світлана
Vasylyk Svitlana
Ярослав Лопатинський: реконструкція біографії на архівних джерелах
Yaroslav Lopatynskyi: A Biography Reconstruction Based on Archival Sources
с. 122
Росляк Роман
Roslyak Roman
До питання про українізацію вітчизняної кіногалузі (1920 - початок 1930-х років)
On the Issue of the Ukrainianization of the Domestic Film Industry (1920s - Early 1930s)
с. 128

Постаті
Figures

Летичевська Оксана
Letychevska Oksana
Майстер хорового звучання
The Choral Sound Master
с. 135
Бардашевська Ярослава
Bardashevska Yaroslava
Визначальні мотиваційні чинники в семантичному зрізі концепцій хорової акапельної творчості Віктора Степурка: до проблеми світогляду митця
Determinative Motivational Factors in the semantic Aspect of the A'cappella Choral Works of Viktor Stepurko: To the Problem of An Artist's Worldview
с. 145

Рецензії
Reviews

Захарчук Оксана
Zakharchuk Oksana
Laudatio: Ювілейна збірка наукових статей на пошану професора Юрія Ясіновського / упоряд. : Уляна Граб, Олександр Козаренко, Наталя Сиротинська. - Л. : Видавець Тетюк Т. В., 2014. - 280 с.
Laudatio: A Jubilee Symposium in Honour of Professor Yuriy Yasinovskyi / com-pilers : Uliana Hrab, Oleksandr Kozarenko, Natalia Syrotynska. - Lviv : Publisher T. Tetiuk, 2014. - 280 pp.
с. 152

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с 156