Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №3 (2014) - завантажитиДо 200-ліття Тараса Шевченка
Теорія та методологія
Історія
Сучасність
Архіви
З польових записів
Некролог
Про авторівДо 200-ліття Тараса Шевченка
On the Occasion of the 200th Anniversary of Birthday of Taras Shevchenko

Кузик Валентина
Kuzyk Valentyna
Іржавецькі мотиви в поезії Тараса Шевченка
Motifs of Irzhavets in the Poetry of Taras Shevchenko
с. 7
Фільц Богдана
Filts Bohdana
Особливості розкриття поезії Тараса Шевченка у творчості українських композиторів
Peculiarities of Representation of the Taras Shevchenko Poetry in the Works of Ukrainian Composers
с. 20

Теорія та методологія
Theory and Methodology

Ржевська Майя
Rzhevska Maiya
Українські композитори в системі координат «великого перелому»
Ukrainian Composers in the Coordinate System of the Great Turn
с. 31
Тримбач Сергій
Trymbach Serhiy
Творчий світ митця крізь призму ідентифікаційних чинників (за матеріалами творчої спадщини Олександра Довженка)
Creative World of an Artist in the Light of Identification Factors (according to the Materials of Creative Heritage of Оleksandr Dovzhenko)
с. 39

Історія
History

Терещенко Алла
Tereshchenko Alla
«Зима» Левка Ревуцького – Олександра Олеся: у колі становлення українського модернізму
Winter by Levko Revutskyi – Oleksandr Oles: in the Circle of Ukrainian Modernism Formation
с. 52
Костюк Наталія
Kostiuk Nataliya
Архієпископ Бєлгородський і Курський Феоктист (Мочульський): діяльність у сфері богослужбово?музичної культури впродовж останньої третини ХVIII - перших десятиліть ХІХ століття
Archbishop of Belgorod and Kursk Feoktyst (Mochulskyi): Activities in the Field of Liturgical and Musical Culture during the Last Third of the Eighteenth – the First Decades of the Nineteenth Centuries
с. 58
Томазова Наталія
Tomazova Nataliya
Франц Марковський: до історії Польського театру в Києві
Frants Markovskyi: Towards the History of the Polish Theatre in Kyiv
с. 66
Кульчинська Леся
Kulchynska Lesya
«Особисте життя» в радянському кіно 1960–1980-х років
Private Life in the Soviet Cinema of the 1960s–1980s
с. 74

Сучасність
Modernity

Волошенюк Оксана
Volosheniuk Oksana
Українська ідентичність у дзеркалі українського кіно: замітки з V Одеського міжнародного кінофестивалю
Ukrainian Identity in the Mirror of the Ukrainian Cinema: Notes from the Vth Odesa International Film Festival
с. 86
Кушнірук Ольга
Kushniruk Olha
Концерт № 2 для скрипки з оркестром Олександра Яковчука: до проблеми еволюції жанру в українській музиці
Violin Concerto № 2 by О. Yakovchuk: on the Problem of Genre Evolution in the Ukrainian Music
с. 98
Черков Георгій
Cherkov Heorhiy
Трансформації маски й образу в сучасній екранній культурі
Mask and Image Transformation In Modern Screen Culture
с. 103

Архіви
Archives

Росляк Роман
Rosliak Roman
«Віддати наказ про припинення самостійного існування ВУФКУ…» (матеріали й документи з історії підпорядкування української кінематографії союзному центру)
Tо Give the Order for the Cessation of Independent Existence of the VUFKU… (Materials and Documents on the History of Subjection of the Ukrainian Cinematography to the Union Center)
с. 112
Руда Тетяна
Ruda Tetiana
Невідомий лист Івана Паторжинського (з родинного архіву Рудих)
An Unknown Letter of Ivan Patorzhynskyi (From the Family Archives of Rudyis)
с. 127

З польових записів
From the Field Records

Хай Михайло
Khai Mykhailo
Нові транскрипції інструментальної музики гуцулів
New Transcriptions of Instrumental Music of the Hutsuls
с. 128
Атаманчук Володимир
Atamanchuk Volodymyr
Нотні транскрипції польових записів («Похоронна гра», «Ой тая коломийка», «Гуцульський народний танок “Півторак”»)
Music Transcriptions of the Field Records (Funeral Game; Hey, That Kolomyyka; Hutsul Folk Dance Pivtorak)
с. 129

Некролог
Obituary

Ростислав Ярославович Пилипчук (10.07.1936 – 22.08.2014)
Rostyslav Yaroslavovych Pylypchuk (10.07.1936 – 22.08.2014)
с. 135

Про авторів
Information About Authors

ПРО АВТОРІВ
Information About Authors
с. 137