Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


№ 1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №1 (2015) - завантажитиТеорія та методологія
Історія
Сучасність
Архіви
Постаті
Рецензії
Про авторівТеорія та методологія
Theory and Methodology

Фільц Богдана
Filts Bohdana
Обробки народних пісень для голосу і фортепіано Бориса Лятошинського та їх роль у збагаченні гармонічної мови
Adaptations of Folk Songs for Voice and Piano by Borys Liatoshynskyi and Their Role in the Enrichment of Harmonic Language
с. 7
Зінич Олена
Zinych Olena
Пластична взаємодія різних образних систем у мистецтві балету (аспект співвіднесеності музичного та хореографічного руху)
Plastic Interaction of Different Figurative Systems in Ballet Art (the Aspect of Interaction of Musical and Choreographic Motions)
с. 14
Летичевська Оксана
Letychevska Oksana
Функції хору в оперній драматургії: джерелознавчий дискурс
Chorus Functions in Opera Dramaturgy: Source Study Discourse
с. 25
Шеремета Ірина
Sheremeta Iryna
Музична символіка Ігоря Соневицького в солоспівах богородичної тематики із циклу «Canti spirituali»
Musical Symbolism of Ihor Sonevytskyi in Solo-Songs in Praise of the Mother of God from the Cycle Canti Spirituali
с. 31
Горбунова Ірина
Horbunova Iryna
Особливості втілення сміхової культури скоморохів у сучасній українській музиці (на прикладі симфонічної картини «Награвання» Сергія Турнєєва)
Peculiarities of Embodiment of Laughing Culture of the Buffoons in Modern Ukrainian Music (By Way of Example of the Symphonic Picture The Tunes by Serhii Turnieiev)
с. 42

Історія
History

Сікорська Ірина
Sikorska Iryna
«Українська музична енциклопедія»: концепція висвітлення персоналій полікультурної належності (феномен родини Нейгаузів)
Ukrainian Music Encyclopedia: Conception of Elucidation of the Personalities of Multicultural Belonging (Phenomenon of Neuhaus Family)
с. 49

Сучасність
Modernity

Семененко Наталія
Semenenko Nataliya
Культурна стратегія і стратегеми Національної філармонії України: естетичні виклики епох
Cultural Strategy and Stratagems of the National Philharmonic of Ukraine: Aesthetic Challenges of the Epochs
с. 56
Матвейчук Мар’яна
Matveychuk Maryana
Особливості виконання фольклорних творів Мирослава Скорика
Peculiarities of Execution of the Myroslav Skoryk Folkloric Works
с. 64
Дзюба Діана
Dziuba Diana
Історичні витоки та видова різноманітність телевізійних програм у жанрі реаліті-шоу
Historical Origins and Specific Diversity of Television Programs in Reality Show Genre
с. 69
Коваленко Єва
Kovalenko Yeva
Прем’єра балету Моріса Равеля «Дафніс і Хлоя» в Національній опері України: сучасна інтерпретація античного сюжету
Premiere of M. Ravel’s Ballet Dafnis and Chloia in the National Opera of Ukraine: A Modern Interpretation of the Ancient Plot
с. 77
Бородавкін Cергій
Borodavkin Serhii
Хорові концерти Олега Польового
PChoral Concerts of Oleh Poliovyi
с. 87

Архів
Archives

Кузик Валентина
Kuzyk Valentyna
Повернення із забуття. Реконструкція хорової партитури "Серце музи́ки" Левка Ревуцького на вірш Миколи Вороного
Return from Oblivion. The Reconstruction of the Chorus Score The Heart of Music by Levko Revutskyi to the Verse of Mykola Voronyi
с. 96

Постаті
Figures

Маркович Галина
Markovych Halyna
Дидактична і виховна спрямованість збирацько-дослідницької та педагогічної діяльності Михайла Хая
Didactic and Educational Trend of Collecting Research and Pedagogical Work of Mykhailo Khai
с. 102

Рецензії
Reviews

Кияновська Любов
Kyyanovska Liubov
Рец.: Сиротинська Н. Перло многоцінноє: музично-поетичний світ богородичної гимнографії. – Львів : Тетюк Т. В., 2014. – 334 с.
Review: Syrotynska N. Valuable Pearl: Musical and Poetic World of the Hymnography in Praise of the Mother of God. – Lviv, Tetiuk T. V., 2014. – 334 pp.
с. 118

Про авторів
Information about Authors

ПРО АВТОРІВ
Information about Authors
с. 120