Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 рік


№ 1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №1 (2016) - завантажитиТеорія та методологія
Історія
Сучасність
Постаті
Рецензії
Некрологи
Про авторівТеорія та методологія
Theory and Methodology

Наумова Лариса
Naumova Larysa
Конструктивізм. Пошуки українського кінематографа 20-х років ХХ століття
Сonstructivism: The Search in the 1920s Ukrainian Cinema
с. 7
Громченко Валерій
Hromchenko Valeriy
Соло як жанровий феномен духового академічного виконавства (до визначення проблеми)
Solo as a Genre Phenomenon of Wind Academic Performing (Towards the Statement of the Problem)
с. 18

Історія
History

Росул Тетяна
Rosul Tetiana
Образ Підкарпатської Русі в чехословацькому кінематографі (1919–1938)
Image of Carpathian Ruthenia in the Czechoslovak Cinema (1919–1938)
с. 24
Долгіх Марина
Dolhikh Maryna
Родовід композитора Юлія Мейтуса: єлисаветградський вектор
Lineage of the Composer Yuliy Meitus: Yelysavethrad Context
с. 32

Сучасність
Modernity

Тулянцев Андрій
Tuliantsev Andriy
Становлення оперної студії Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки
Formation of Opera School of the M. Hlinka Dnipropetrovsk Conservatoire
с.40
Дзюба Діана
Dziuba Diana
Фольклор і телебачення: точки перетину в полі медіа-культури
Folklore and Television: Crosspoints in the Sphere of Mediaculture
с. 46
Нікітюк Оксана
Nikitiuk Oksana
Парафіяльні аматорські хорові ансамблі як специфічне явище музичної виконавської практики православного богослужіння
Parochial Amateur Choral Ensembles as a Specific Phenomenon of Musical Performing Practice of Orthodox Liturgy
с. 55

Постаті
Figures

Загайкевич Марія
Zahaykevych Mariya
Творчість Сидора Воробкевича в контексті розвитку української національної культури: до 180-річчя композитора
Creation of Sydir Vorobkevych in Context of Ukrainian National Culture’s Development: On the Occasion of the 180th Anniversary of His Birthday
с. 62
Фільц Богдана
Filts Bohdana
Марія Білинська – перша дослідниця музичної творчості Сидора Воробкевича
Mariya Bilynska: The Earliest Researcher of Sydir Vorobkevych’s Creation
с. 70
Руда Тетяна
Ruda Tetiana
Максим Рильський: до 120-ліття від дня народження
Maksym Rylskyi: On the Occasion of the 120th Anniversary of His Birthday
с. 76
Sikorska Iryna Levko Revutsky and Maksym Ryl’sky: Verges of Collaboration of Close Friends с. 81
Дика Ніна
Dyka Nina
Камерний простір Лесі Деркач
Chamber Space of Lesia Derkach
с. 87
Чегусова Зоя
Chehusova Zoya
У зеніті зоряної слави (на пошану академіка Людмили Міляєвої)
In the Heyday of Finest Glory: In Honour of the Academician Liudmyla Miliayeva
с. 97

Рецензії
Reviews

Копиця Маріанна
Kopytsia Marianna
Рец.: Скорульська Р., Чуєва М. Микола Лисенко. Дні і роки / Роксана Скорульська, Марина Чуєва. – Київ : Музична Україна, 2015. – 744 с.
Review: Skorulska R., Chuyeva M. Mykola Lysenko. The Days and Years / Roksana Skorulska, Maryna Chuyeva. – Kyiv : Musical Ukraine, 2015. – 744 pp.
с.104
Шеремета Ірина
Sheremeta Iryna
Рец.: Коломієць А. Пам’ятні записки. Розмови з учителем / Анатолій Коломієць ; [ред., упоряд., вступ. ст., комент., імен. покаж. В. В. Кузик] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, НСКУ. – Київ : Сталь, 2015. – 152 с.
Review: Kolomiyets A. Memoranda. Talking with Teacher / Anatoliy Kolomiyets ; [edited, compiled, prolusion-supplied, annotated and indexed by V. Kuzyk] ; NAS of Ukraine, M. Rylskyi IASFE, NCU of Ukraine. – Kyiv : Stal, 2015. – 152 pp.
с.107
Іваннікова Людмила
Ivannikova Liudmyla
Рец.: Хай М. Микола Будник і кобзарство / Михайло Хай. – Львів : Астролябія, 2015. – 320 с.
Review: Khay M. Mykola Budnyk and Kobza Playing / Mykhaylo Khay. – Lviv : Astroliabiya, 2015. – 320 pp.
с.110
Кушнірук Ольга
Kushniruk Olha
Рец.: Українські народні колядки та щедрівки для дитячого хору без супроводу в обробці Олександра Яковчука. – Київ : Фоліант, 2015. – 192 с.
Review: Ukrainian Folk Carols and New Year Songs for Children’s Choir A Cappella Arranged by Oleksandr Yakovchuk. – Kyiv : Foliant, 2015. – 192 pp.
с.114

Некрологи
Obituaries

Лесь Танюк
Les Taniuk
с.115
Анатолій Авдієвський
Anatoliy Avdiyevskyi
с.118

Про авторів
Information About Authors

Про авторів
Information About Authors
с.120