Зміст журналу "Студії мистецтвознавчі" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 рік


№ 1, 2, 3, 4
"Студії мистецтвознавчі" №1 (2018) - завантажитиТеорія
Історія
Постаті
Сучасність
Архіви
Рецензії
Театральне мистецтво
Некролог
Про авторівТеорія
Theory

Фіалко Валерій
Fialko Valeriy
Образна лексика українського драматичного театру другої половини ХХ століття: тенденції розвитку
Figurative Vocabulary of Ukrainian Drama Theater of the Mid- to Late XXth Century: Development Trends
с. 7
Юрченко Мстислав
Yurchenko Mstyslav
Особливості прочитання тексту Псалма 100 Максимом Березовським у концерті "Милость і суд воспою Тебі, Господи"
Peculiarities of Reading the Psalm 100 Text by Maxym Berezovskyi in the Concert The Grace and the Law I Will Sing to You, the Lord
с. 14
Нікітюк Оксана
Nikitiuk Oksana
Феномен "хорова капела": динаміка поняття
Phenomenon of Choral Chapel: Dynamics of the Conception
с. 22
Хоцяновська Людмила
Khotsianovska Liudmyla
Виховання почуття метроритму в хореографів
Education of Rhythmic Improvisation among Choreographers
с. 30

Історія
History

Кузьмінський Іван
Kuzminskyi Ivan
Музична практика в Супрасльському монастирі в ранньомодерний період
Musical Practice at the Suprasl Monastery in the Early Modern Period
с. 36
Ракочі Вадим
Rakochi Vadym
Рукописи не горять, або Симфонія До-мажор Максима Березовського
Manuscripts Don't Burn, or C major Symphony by Maksym Berezovskyi
с. 45
Василевич Марта
Vasylevych Marta
Творча спадщина родини Сінкевичів у музичній культурі Cхідної Галичини ХІХ століття
Sinkevych Family and Their Contribution to the Musical Culture of the XIXth-Century Eastern Halychyna
с. 55
Шеремета Ірина
Sheremeta Iryna
Музична періодика Всеукраїнського музичного товариства імені М. Д. Леонтовича: сторінки історії
Music Periodicals of the Mykola Leontovych All-Ukrainian Musical Society: History Pages
с. 65

Постаті
Figures

Летичевська Оксана
Letychevska Oksana
Лев Венедиктов: розмова з Майстром
Lev Venedyktov: A Conversation with the Master
с. 75

Сучасність
Modernity

Романко Володимир
Romanko Volodymyr
Виконавські інтерпретації симфонічної казки Сергія Прокоф'єва "Петрик і Вовк": спроба класифікації
Performers' Interpretations of Symphonic Fairy Tale Petryk and the Wolf by Serhiy Prokofiev: A Classification Attempt
с. 82

Архіви
Archives

Кузик Валентина
Kuzyk Valentyna
Пазли нашої історії: літопис музичного життя України (1917-1920)
Puzzles of Our History: A Chronicle of Ukrainian Musical Life (1917-1920)
с. 90

Рецензії
Reviews

Ясіновський Юрій
Yasinovskyi Yuriy
Німецька публікація почаївського Богогласника [Рец.: Bogoglasnik: Pěsni blagogovějnyja (1790/1791). Eine Sammlung geіstlicher Lieder aus der Ukraine: Facsimile und Darstellung, im zwei Bänden / Herausgegeben von Hans Rothe in Zuzammenarbeite mit Jurij Medwedyk [Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte: Neue Folge, Reihe B: Editionen, Bd. 30. 1, 2]. - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2016. - 591, 431 S.]
A German Publication of the Pochayiv Bohohlasnyk [Review: Bogoglasnik : Pěsni blagogovějnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistlicher Lieder aus der Ukraine : Facsimile und Darstellung, im zwei Bänden / Herausgegeben von Hans Rothe in Zuzammenarbeite mit Jurij Medwedyk [Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte: Neue Folge, Reihe B: Editionen, Bd. 30. 1, 2]. - Köln ; Weimar ; Wien : Böhlau, 2016. - 591, 431 S.]
с. 108
Ржевська Майя
Rzhevska Maya
Внутрішній діалог композитора й науковця [Рец.: Чембержі М. Професія - композитор : монографія. - Київ : Авто-граф, 2017. - 64 с.]
Internal Discourse between a Composer and a Scholar [Review: Chemberzhi M. Composer as an Occupation: A Monograph. - Kyiv : Autograph, 2017. - 64 pp.]
с. 112

Театральне мистецтво
Dramatic Art

Янь Чао
Yan Chao
"Розмовна драма" в театральному просторі Китайської Народної Республіки другої половини ХХ століття
The Spoken Drama within the Scenic Space of the People's Republic of China of the Mid- to Late 20th Century
с. 115

Некролог
Obituary

Михайло Чембержі (15.07.1944 - 05.03.2018)
Mykhaylo Chemberzhi (15.07.1944 - 05.03.2018)
с. 121

Про авторів
Information about Authors

ПРО АВТОРІВ
Information about Authors
с. 124